• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Aktiviteter i naturen:
Program i Halmstads kommun >

 
Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Senaste nyheterna
tisdag 16 augusti 2016
Naturstigar
vrango_roj

I månadsskiftet juli/augusti röjdes stigarna på Vrångö. På ön finns det tre slingor varav en, Tärnstigen, är tillgänglighetsanpassad.


Mer nyheter...

måndag 8 augusti 2016
Röjning av naturskön plats
ramhulta_roj

Sly har röjts i Ramhultafallet, ett vattenfall med en fallhöjd på cirka 50 meter. När vattenflödet är lågt så går det att se lämningar av ett kvarnhjul som skvallrar om att vattnet förr i tiden har drivit en kvarn.


Mer nyheter...

tisdag 2 augusti 2016
Snart klart!
Foto: Bengt Larsson

Med hjälp av Kenny Green och Roland Arvidsson bygger vi en ny bro till Kalvö i Uddevalla kommun.


Mer nyheter...

fredag 29 juli 2016
Tips på söndagsutflykt
brobacka_bank

I Brobackas naturreservat finns det en gammal stuga omgiven av slåtterängar. Soldatstugan har öppet söndagar fram till och med den 11:e september för den som vill se en liten utställning. I reservatet finns det en natur- och kulturstig som leder en till jättegrytor och uppför branter till vackra utsiktsplatser. Vid en sådan plats har det nyligen satts upp en bänk med utsikt över Mjörn. Dessutom har toaletten fått ett till lager med färg och parkeringen har röjts.


Mer nyheter...

fredag 22 juli 2016
Slereboåns dalgångar
slerebo

Det har byggts en ny bro till vindskyddet, då den gamla bron spolades bort på grund av höga vattenflöden. Naturreservatet har även utökas och en ny stig kommer att dras i området över Gäddevadsbäcken.


Mer nyheter...

Möt ett naturreservat

Tjurpannan 2015-11

Tjurpannan

Restaureringsprojektet Grace har sedan 2011 pågått i bland annat naturreservatet Tjurpannan. Syftet med projektet är att restaurera igenvuxna ängs- och betesmarker.

Som en direkt följd av Grace-projektet avverkas nu skogs-dungen mellan parkeringen och Soteskogsmyren. Avverk-ningen innebär att ljungheden får en direkt anslutning till reservatets parkering och att hedlandskapet förstärks.

IMG_0798a_redigerad-2 400x200

Ryr

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa är naturreser-vatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området.

I början av juni 1976 upptäcktes den märkligaste växten, nämligen orkidén svärdsyssla. Arten är kalkgynnad och inte helt ovanlig i östra Sverige, framförallt på Öland och Gotland. Svärdsysslan var dock tidigare inte känd i Västsverige men några lokaler finns i södra Norge så förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad.

Vid upptäckten 1976 noterades inte mindre än 98 exemplar varav ca 70 blommande. Därefter har en tillbakagång av beståndet noterats och år 2009 inräknades enbart 1 (ett) blommande exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet blommande exemplar till 8 stycken år 2010 och ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27 exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning är nödvändig för att svärdsysslan skall överleva på denna sin enda västsvenska lokal.

Text och bild: Claes Kannesten